697 5903 598

Ασφάλεια Επαγγελματικού Κτιρίου από 85 €

Βασικές καλύψεις
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Συμπληρωματικοί Κίνδυνοι
 • Πυρκαϊά - Κεραυνός
 • Διάρρηξη - Υπερχείληση Δεξαμενών Σωληνώσεων
 • Πλυμμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα 
 
Περιγραφή Καλύψεων
 • Πυρκαϊά - Κεραυνός
 • Ζημιές απο καπνό
 • Πυρκαϊά από δάσος, ΄δενδρα, θάμνους, χόρτα
 • Ευρεία Έκρηξη (φυσική ή χημική). Απώλειες ή Ζημιές προερχόμενες από οποιαδήποτε έκρηξη συμπεριλαμβανομένης της εκρήξεως λέβητα και ή πετρελαιομηχανής.*
 • Πτώση αεροσκαφών και ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων. Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχημάτων στα ασφαλιζόμενα εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον αφαλιζόμενο ή σε μέλος της οικογένειάς του.*
 • Τρομοκρατικές ενέργειες. Ζημιές από πυρκαϊά ή και έκρηξη στα ασφαλιζόμενα απο τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων*
 • Στάσεις - απεργίες - οχλαγωγίες - πολιτικές ταραχές. Υλικές ζημιές στα ασφαλιζόμενα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών κλπ.*
 • Κακόβουλες ενέργειες. Υλικές ζημιές οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τον βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά χωρίς να περιλαμβάνεται οπιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.*
 • Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό. Υλικές ζημιές που προέρχονται από καιρικά φαινόμενα και μόνο για τα εντός στεγασμένου χώρου.*
 • Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, αποχέτευσης.
 • Φθορές που θα προκληθούν συνέπεια κλοπής διαρρήξεως στο κτίριο.
 • Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων βιτρινών
 • Βραχυκύκλωμα. Απώλεια ή υλική ζημιά προκαλούμενη απο υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα προερχόμενο από οπιαδήποτε αιτία.*
 • Εκκαθάριση συντριμμάτων 
 • Αστική Ευθύνη μετάδοσης πυρκαϊάς σε γειτνιάζουσες ιδιοκτησίες τρίτων
 • Έξοδα άντλισης υδάτων
 • Ζημιές από πτώση δέντρων-στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ
 • Καθίζηση - Κατολίσθηση εδάφους
 • Γενική Αστική ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου
 
 
(Το παραπάνω ποσό αναφέρεται σε ετήσιο συμβόλαιο αναψυκτηρίου 100τμ ισόγειο με έτος κατασκευής 1990 και για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000 €) 
 
*Οι καλύψεις πολιτικών ταραχών,στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών και ενεργειών δεν θα παρέχονται: Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ΚΕΝΤΡΟ της ΑΘΗΝΑΣ και της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καθώς και οι περιμετρικοί δρόμοι των ΑΕΙ εκτός και εάν η Ασφαλιστική Εταιρία το αποδεχθέι με ειδική συμφωνία, και σε Τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, πολιτικά γραφεία, προεκλογικά κέντρα καθώς και σε Δημόσιες Υπηρεσίες